Monday, October 19, 2009

Super Sentai Girl: Suzuka Morita

17 year-old Suzuka Morita plays Kotoha Hanaori/Shinken Yellow in Samurai Sentai Shinkenger.












No comments: